Love for  Vestfyns Fuglehold. Stiftet 8.April 1987.

§. 01.       Navn:

                 Foreningens navn er Vestfyns Fuglehold med                              hjemsted i Assens.

 

§. 02.       Formål:

                 Foreningens formål er at fremme interessen for                          fugle i bur og

                 voliere, samt at danne bindeled mellem foreningens                    med-

                 lemmer og at medvirke til at vores fugle får den                          rigtige pasning 

                 og pleje.

 

§. 03.       Formålets fremme:

                 Foreningens formål søges fremmet gennem møder,                    ved

 

                 samlinger og steder, hvor belæring kan hentes og i                      øvrigt på

                 enhver anden måde, som bestyrelsen måtte anse                        som

                 formålstjenlig.

 

§. 04.       Medlemmer:

                 Som medlem kan optages enhver person som                              interesserer

                 Sig for fugle.

                 Der betales et indmeldelsesgebyr, og kontingentets                    størrelse

                 Fastsættes af generalforsamlingen. Ethvert                                  medlems ægtefælde

                 har vederlagsfrit samme rettigheder som                                      medlemmerne,

                 dog med undtagelse af stemmeret.

                 Kontingentet opkræves helårlig forud og sker                              betalingen

                 ikke rettidigt, mister vedkomne alle sine rettigheder,                  og kan

                 slettes som medlem.

 

§. 05.      Bestyrelsen:

                Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer                   der vælges

                af generalforsamlingen  for en periode af 2 år, idet                     der ved

                ordinær generalforsamling afgår skiftevis 2 og 1                         medlemmer.

                Bestyrelsen konstituerer sig selv, men formandens                     og kasserer

                posten skal varetages af 2 forskellige medlemmer af                 bestyrelsen.

                Bestyrelsen holder møde så ofte dette er nødvendigt                   efter

                Formandens indkaldelse og der føres protokol over                     bestyrelsens

                forhandlinger.

§. 06.       Generalforsamlingen:

                 Generalforsamlingen er foreningens højeste                                myndighed, og

                 her afgøres de foreliggende sager med simpelt                            stemmeflertal,

                 dog således at der til vedtægtsændringer, og                                foreningens

                 eventulle opløsning kræves, at mindst 2/3 af                                foreningens

                 medlemmer er til stede, og at 2/3 af de fremmødte                      stemmer

                 for sådanne ændringer.

                 Valg af bestyrelsen sker altid skriftligt.

                 En generalforsamling, hvortil der kræves kvalificeret                  majoritet,

                 Skal indkaldes med udtrykkelig angivelse heraf, og                      såfremt

                 generalforsamlinger ikke måtte være                                            beslutningsdygtig,

                 indkaldes senest 8 dage derefter en ny                                          generalforsamling

                 hvor der tages beslutning, uanset de mødtes antal og                  ved

                 simpel stemmeflertal.

§. 07.      Generalforsamlingens afholdelse:

                Den årlige generalforsamling afholdes hvert år                             inden udgangen

                af marts  måned og indkaldes med 14 dages                                 varsel, enten ved

                skriftlig indkaldelse til foreningens medlemmer                           eller i et

                dagblad, med angivelse af dagsorden:

 

          A.  Valg af dirigent.

          B.  Beretning om foreningens virke i det                                               forløbne år.

          C.  Aflæggelse af foreningens regnskab med                                       statusopgørelse til godkendelse.

           D.  Indkomne forslag.

           E.  Valg til bestyrelsen.

           F.  Valg af suppleant.

           G. Valg af 2 bilags kontrollanter  til revidering af det                         løbne års regnskab.

           H. Valg af bilags kontrollant suppleant.

            I. Eventuelt:

 

               Forslag der ønskes behandlet på der ordinære                            generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde                      senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.                    Forslag der ønskes behandlet på ekstraordinær                          generalforsamling, skal indsendes samtidig med                        begæring om afholdelse.

               Generalforsamlingen ledes i øvrigt af en af de mødte,                  på bestyrelsens forslag valgte dirigent og over                              forhandlingerne føres en protokol, de underskrives af                dirigenten.

 

§. 08.    Ekstraordinær generalforsamling:

              Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når                     bestyrelsen

              finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af                             foreningens   

              medlemmer fremsætter ønske derom ved skriftlig                       henvendelse

              til bestyrelsen, og ekstraordinær generalforsamling                   afholdes

              da senest 1 måned efter at bestyrelsen har modtaget                 en sådan

              begæring, og indkaldes med samme varsel som                           anført i §6.

 

  §. 09.   Regnskab:

               Foreningens regnskabsår går fra 1 Januar til 31                          December, og

               regnskabet skal efter hvert regnskabsår tilstilles                        bilags-

               kontrollanterne til revision inden udgangen af februar                måned.

               Regnskabet skal i revideret stand være tilbagesendt                    til

               kassereren senest 14 dage før generalforsamlingens                  afholdelse.

               Kassereren må i kontant kassebeholdning højst have                  2000 kr.

               Eventuelt overskydende beløb indsættes i bank eller                    spare-

               kasse på anfordring og på opsigelse hensættes 15000                kr.

               Herfra kan kun hæves efter vedtagelse på en                                generalforsamling,

               og kun mod fremvisning af udskrift fra protokol, med

               formandens, kasserens, dirigentens underskrifter.

   §. 10.   Opløsning:

                Såfremt  foreningens opløsning måtte blive besluttet,                  skal

                 foreningens aktiver og mulige formue anvendes efter                  det

                 formål hvorunder foreningen har virket, eventuelt                        andet

                 kulturelt formål.

                 Det skal dog, før en sådan beslutning tages,                                  undersøges om

                 Foreningen midlertidigt kan stilles i bero.

 

                                                Assens 8/4-87

 

Lovene er renskrevet og § 5 er ændret fra 5 til3 bestyrelse-

                    medlemmer med virkning fra  Januar 2016.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now